Söt tjej i klassrummet

VÅR VERKSAMHET

 

HEMVISTERNA

De pedagogiska miljöerna är utformade utifrån barnens ålder, mognad och intressen samt läroplansmålen.

Barnen och pedagogerna ingår i olika hemvister, tillika arbetslag, och samarbetet mellan dessa är utbrett. Utbildningen och undervisningen sker varierat i de olika hemvisternas miljöer, liksom utomhusmiljön.

Förskolan PhiloSophia arbetar utifrån barnens olika intressen vilket styr innehållet i verksamheten, i kombination med målen i Lpfö (98/18). Det är pedagogernas uppgift att utifrån barnens intressen tillgodose läroplanens mål och inkludera samtliga barn i arbetslagens projektarbeten.


Alla barn och vårdnadshavare introduceras i verksamheten genom s.k. föräldraaktiv inskolning, där vårdnadshavaren närvarar hela tiden under barnets första dagar och deltar i verksamhetens olika aktiviteter och dylikt tillsammans med sitt barn.

Autumn Walk

EN DAG PÅ FÖRSKOLAN

Öppning kl. 06:00: Barn och pedagoger samlas på gemensam avdelning

Frukost serveras i matsalen kl. 07:15-08:00, därefter är det utomhuslek

Förmiddagar från kl. 09:00 delar vi in oss i mindre grupper

och arbetar med planerade aktiviteter

Lunch serveras från kl. 10:45 för de yngre barnen,

och kl. 11.30 för de äldre barnen

Efter lunch har barnen vila/avslappning och pedagogerna rastar

Från ca kl. 13:00 och framåt genomförs lugnare aktiviteter

Mellanmål serveras från kl. 14:00

Efter mellanmålet är det öppna verkstäder på förskolan,

då gruppaktiviteter sker i ett friare upplägg

Från ca kl. 16:30 träffas barn och pedagoger återigen

på gemensam avdelning

Kl. 18:00/19:00 stänger förskolan

Glad tjej med glasögon

BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Barn med funktionsvariation som erhåller en plats på PhiloSophia förskola, inkluderas med övriga barn i största möjliga mån. Detta tillsammans med eventuellt utökad personalstyrka och handledning från specialpedagog, för att göra förskolans utbildning och undervisning tillgänglig för samtliga barn.

Vid varje misstanke om inlärningssvårigheter eller dylikt som upptäcks hos barnet tas kontakt med specialpedagog för konsultation åt personalen, samt delgivning av vårdnadshavare.

Pedagogerna gör absolut inte några som helst diagnostiska bedömningar på barnen, av varken neuropsykiatrisk, psykosocial eller annan art, och har heller inte behörighet att göra så.

homeschool
Årshjul_edited.jpg