Prinsessan pappa

FÖR VÅRDNADSHAVARE

 
Virtual Dance Class

PLACERINGAR

PhiloSophia förskola följer Norrtälje kommuns regler för placering av barn i vår verksamhet. 

Ansökan om en plats gör ni via Norrtälje kommuns e-tjänst.

Förskolan tillämpar ”syskonförtur”, dvs. att ett syskon till ett barn som redan är inskrivet på förskolan har företrädesrätt till en egen plats på förskolan oberoende av barnkö eller placeringssystem.

Vårdnadshavare betalar en avgift till kommunen i enlighet med principen om maxtaxa.

Barn

BARNENS VÄLBEFINNANDE

Pedagogerna gör en bedömning av barnens allmäntillstånd.

Vid feber skall barnen vistas hemma minst 24 timmar utan feber innan de återvänder till förskolan.

Vid fall av magsjuka skall barnet stanna hemma i minst 48 timmar efter det att symtom upphört.


Vid eventuell skada som lämnar synliga märken, spår och/eller blodvite kontaktas vårdnadshavare omedelbart för att informeras om situationen.

Samtliga medarbetare på PhiloSophia förskola har anmälningsplikt, enligt lag dvs. vid varje fall av oklarhet, oro eller undran om oegentligheter gällande ett barns välmående tas detta upp med vårdnadshavare.

Syskon

ÖPPETTIDER & ERBJUDANDEN

PhiloSophia förskola följer de nationella riktlinjerna för förskolors öppettider, och har öppet mellan kl. 06.00 och kl. 18.00, med reservation för öppettid fram t.o.m. kl. 19.00, vid behov från vårdnadshavare.

Barn med rätt till allmän förskola, (dvs. barn över 3 års ålder) har fr.o.m. höstterminen året de fyller 3 år rätt till 15 timmars förskola i veckan, avgiftsfritt, eller 525 timmar/år.

PhiloSophia förskola erbjuder barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande upp till 20 timmars vistelsetid per vecka, med villkorat minst 4 veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna.

PhiloSophia förskola erbjuder avgiftsfria blöjor för barnens dagliga behov på förskolan.

PhiloSophia förskola skänker överbliven mat i form av portionslådor, som kan upphämtas av vårdnadshavare.